Mai Thị Hà

Mai Thị Hà

CKI chuyên ngành nội tổng quát

Mai Thị Hà

Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp

Chức vụ:

Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp

 

Chuyên ngành:

CKI chuyên ngành nội tổng quát

back top