Lại Thị Lan Hương

Lại Thị Lan Hương

Bác sĩ chuyên Khoa II

Lại Thị Lan Hương

Trưởng Khoa Khám Bệnh-Cấp cứu

Chức vụ:

Trưởng Khoa Khám Bệnh-Cấp cứu

 

Chuyên ngành:

Bác sĩ chuyên Khoa II

back top