Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý

TS-CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý

Phó Giám Đốc

Chức vụ:

Phó Giám Đốc

 

Chuyên ngành:

TS-CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý sinh ngày 19/01/1961. 

Tiến sĩ - Chuyên khoa II Chấn Thương Chỉnh Hình

back top