Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

CKII ngoại chung

Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

Phó Giám Đốc

Chức vụ:

Phó Giám Đốc

 

Chuyên ngành:

CKII ngoại chung

back top